0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

Формите на обучение в СУ „Д-р Петър Берон” – гр. Червен бряг са:

  1. Дневна /присъствена /форма на обучение, която се провежда съгласно училищния учебен план.
  2. Самостоятелна /неприсъствена/ форма на обучение, при която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план.
  3. Индивидуална /присъствена/ форма на обучение по здравословни причини, при която учениците със СОП се обучават индивидуално в училище или при домашни условия в зависимост от спецификата на заболяването на ученика.

Самостоятелна /неприсъствена/ форма на обучение, при която учениците се подготвят самостоятелно, съгласно училищния учебен план.


График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 г. – сесия ЯНУАРИ 2018г. и сесия Юни 2018г.:

Едит Петкова Христова, XI клас

Изпитни програми и конспекти