0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

ЗАПОВЕД №679

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

ЗАПОВЕД №679

гр. Червен бряг/16.12.2016 г.

         На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, чл. ІХ от Заповед №415/04.11.2016 г. на Директора на училището и Протокол №1/15.12.2016 г. от Общото събрание на представителите на родителите

О П Р Е Д Е Л Я М: 

І. Състава на обществения съвет в училището, както следва:

 1. Иванка Бенчева Иванова;
 2. Мая Иванова Червенкова;
 3. Мария Стефанова Илиева;
 4. Мария Валериева Вълкова;
 5. Росица Георгиева Василева;
 6. Нели Петрова Дошмановска

ІІ. Състава на резервните членове на обществения съвет в училището, както следва:

 1. Ели Николаева Цанкова;
 2. Зорница Викторова Маринова;
 3. Нина Маргаритова Коцева

ІІІ. Представители със съвещателен глас:

 1. Представител на Училищното настоятелство да бъде Ивайло Цанов Иванов.
 2. Представители на ученическия съвет да бъдат:
 • Едит Петкова Христова;
 • Тодор Радославов Ценов;
 • Ивелина Бориславова Бочева

Съгласно Заповед №РД-09-670/24.11.2016 г. на Кмета на община Червен бряг инж. Данаил Вълов са определени представители на община Червен бряг в качеството на финансиращ орган в обществения съвет на СУ „Д-р Петър Берон“, както следва:

 1. Вергиния Василева – заместник-кмет на община Червен бряг;
 2. Йоана Нецова – ст. експерт в Дирекция ЕПП в случаи на отсъствия, отпуск, невъзможност за явяване.

Настоящата заповед да се доведе до знание на лицата за сведение и изпълнение.

Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на училището в рубриката „Обществен съвет“.

Директор:

/Емил Горанов/