0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

Държавен план-прием в VІІІ клас

Държавен план-прием в VІІІ клас в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг за учебната 2017/2018 година Община, населено място, наименова-ние на училището Наимено-вание на профила Форма на обуче-ние Срок на обуче-ние Брой пара-лелки Брой учени-ци Чужд език Начин на…

Прочети повече...

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА   № Вид дейност Срок 1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите…

Прочети повече...

Прием в първи клас за учебната 2016/2017 година

Средно общообразователно училище "Д-р Петър  Берон" гр. Червен бряг   УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /ЕМИЛ ГОРАНОВ/   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА    С цел да не се създава обществено напрежение и във връзка със…

Прочети повече...