СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Групи занимания по интереси

Дейностите за занимания по интереси, финансирани по националната програма се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по ЗП, ИУЧ, ФУЧ. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното им ориентиране. Чрез заниманията по интереси :
• се развива спортния потенциал на учениците, както и потенциала им за учене;
• приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси;
• превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви.

Децата от група „Творим заедно“ са усърдни и старателни в работата си по всяка тема. Наред  със  забавленията в часовете за занимания по интереси, те научават и много нови неща за света около тях.

Българската шевица е част от живота на българката. Възроденият интерес към народните носии и тяхната украса, въодошеви учениците за участие в групата за занимания по интереси “ – клуб „Шевица“. Българската шевица е безценно  национално наследство, носещо и запазило символи от дълбока древност. Това е една приказка до която се докоснаха учениците, една магия от чисти мисли, сръчни ръце и пълни с обич и любов към българското наследство сърца.

ТЪРСЕНЕ, СЪБИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ с природни материали развива връзката меоду окото и ръката, наблюдателността, концентрацията, моториката, знания за природата, грижовността…