СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Дейности занимания по интереси

Инициатива на читателски клуб „Бероновчета“ по проект Дейности по интереси


Читателски клуб „Бероновчета“ към 3 г клас с ръководител Иванка Георгиева е дейност по интереси в тематична област Технологии, подобласт-Езиков свят. Той е създаден и функционира съгласно Наредба за приобщаващото образование за извънкласни дейности.

През месец октомври фокусът на децата от клуба бе насочен към поредицата за Хилда на Люк Пиърсън.

Нашата дейност през октомври месец 2023 година


А повече за дейността на читателския клуб може да научите от фейсбук страницата ни:

 


Дейностите за занимания по интереси, финансирани по националната програма се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по ЗП, ИУЧ, ФУЧ. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното им ориентиране. Чрез заниманията по интереси :
• се развива спортния потенциал на учениците, както и потенциала им за учене;
• приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси;
• превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви.

Децата от група „Творим заедно“ са усърдни и старателни в работата си по всяка тема. Наред  със  забавленията в часовете за занимания по интереси, те научават и много нови неща за света около тях.

Българската шевица е част от живота на българката. Възроденият интерес към народните носии и тяхната украса, въодошеви учениците за участие в групата за занимания по интереси “ – клуб „Шевица“. Българската шевица е безценно  национално наследство, носещо и запазило символи от дълбока древност. Това е една приказка до която се докоснаха учениците, една магия от чисти мисли, сръчни ръце и пълни с обич и любов към българското наследство сърца.

ТЪРСЕНЕ, СЪБИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ с природни материали развива връзката меоду окото и ръката, наблюдателността, концентрацията, моториката, знания за природата, грижовността…