Групи занимания по интереси

Дейностите за занимания по интереси, финансирани по националната програма се организират с цел мотивиране на учениците и родителите им за участие в целодневната организация на работния ден и могат да включват занимания, които не са свързани пряко с часовете по ЗП, ИУЧ, ФУЧ. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното им ориентиране. Чрез заниманията по интереси :
• се развива спортния потенциал на учениците, както и потенциала им за учене;
• приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси;
• превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви.