СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Иновация 2021 – 2025 г. – „Дигитално бъдеще”

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с Решение № 256 на МС от 17.08.2022 г. (публ. 30.08.2022 г.)
С тази иновация ще продължим да се развиваме като водеща образователна институция в общината. Ще повишим качеството на образование и възпитание чрез подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес и ще създадем благоприятна, насърчаваща и подкрепяща образователна среда за учениците и учителите, в партньорство с родителите и институциите.
С помощта на ИК технологии ще поддържаме интереса към математиката, т. к. в начален етап мисленето на учениците е нагледно-образно и чрез използване на интерактивни средства и дидактични игри те по-лесно усвояват знания.
Учениците отделят много внимание на дигиталните комуникации и виртуални игри. Целим да използваме тяхното желание за дигитална работа, като им предложим интерактивни образователни продукти.

Цели

  • Повишаване постиженията по математика
  • Повишаване на мотивацията за учене чрез засилване на творческите елементи в обучителния процес
  • Прилагане на изследователски подходи
  • Формиране на критично мислене и увереност в себе си
  • Канализиране на дигиталните умения на учениците в конкретна практическа посока
  • Засилване на ИД връзки между предмети от различни образователни области и подпомагане дейността на учителите в това отношение

Родителите ще бъдат удовлетворени от повишената мотивация на децата си и усвоените практически умения.
Екипът на училището ще повиши престижа и уважението пред общността.
Включваме иновативна дисциплина “Дигитална математика”, за да подготвим по-добре нашите ученици за съвременния свят. Ще провокираме вродената им любознателност и спомогнем за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене. Тези придобити умения за учене са полезни за всички училищни дисциплини.
Внедряваме иновативна обучителна система, която е гъвкава и мотивираща, провокира интереса на учениците и ги стимулира за успех.

Разгледайте и други наши дейностти по проект „Иновативни училища“