СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Информация

За обществените услуги, извършвани от СУ „Д-р Петър Берон“, съгласно чл.28 от Административно-процесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за административно обслужване

 

Приемане и преместване на деца и ученици в държавните и общинските училища

свали Заявление за преместване

свали Заявление за записване

свали Заявление за записване в 5 клас

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за
завършване на клас, етап или основна степен на образование

свали Заявление за валидиране на компетентности

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в
училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения,
свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната
2021/2022 година)