СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Прием след 7-ми клас

Прием след завършен VII клас

На вниманието на бъдещите осмокласници! СУ „Д-р Петър Берон“ -гр. Червен бряг обявява, че има две незаети места за желаещите да се обучават в профил – „Предприемачески“ с интензивно изучаване на чужд език-английски език за 2023-2024 учебна година. От 18 август 2023 г. до 10 септември 2023 г. се приемат заявления за попълване на свободните места. Заявленията се подават до директора.

Заповед № РД-08-306/18.04.2023 г. на началника на РУО – Плевен  утвърден държавния план-прием в VIII клас за учебната 2023-2024 година.

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас. 02 – 18 февруари 2022 г.
2 Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2022 г.
3 Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите. 26 – 27 май 2022 г.
4 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 10 юни 2022 г.
5 Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)
14 юни2022 г., 10:00 часа

16 юни 2022 г., 10:00 часа

17 юни 2022 г., 10:00 часа

6 Провеждане на изпитите за проверка на способностите:

·         Изобразително изкуство

·         Музика

·         Физическо възпитание и спорт

21 юни 2022 г.
22 юни 2022 г.
23 – 24 юни 2022 г.
7 Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 28 юни 2022 г.
8 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2022 г.
9 Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. 05  – 07 юли 2022 г.
10 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 12 юли 2022 г.
11 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  13 – 15 юли 2022 г.
12 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 20 юли 2022 г.
13 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21- 22 юли 2022 г.
14 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г.
15 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 – 27 юли 2022 г.
16 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
17 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01 – 02 август 2022 г.
18 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  до 03 август 2022 г.
19 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 10.09.2022 г. вкл.
20 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2022 г. вкл.

Прием на ученици над утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г. по чл. 60 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане на близнаци в паралелка, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас) се подават до директора на приемащото училище.

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане над утвърдения държавен план-прием на ученици с двама починали родители) се подават до началника на РУО – Плевен. Към заявлението се прилагат копия от смъртните актове на родителите и копие от свидетелството за основно образование.

Във връзка с т. I.7.2. от Приложение № 2 към Заповед № РД 09-2744/ 31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката, началникът на РУО определя със заповед приема на учениците по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., в съответствие със заявеното от тях желание и изпраща копие от заповедта на директора на съответното училище за изпълнение