Прием след 7-ми клас

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021 – 2022 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование