СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Проект „Заедно, макар и различни“Участие на клубовете по проект „Заедно макар и различни“

Клуб Традиции и занаяти СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг- 3 март в с. Телиш

Клуб „Традиции и занаяти“ към СУ „Д-р Петър Берон “ гр. Червен бряг-Пролетни празници

Участие на клубовете по проект „Заедно, макар и различни“ към СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен брягСъстезание „Знам и мога“  – група „Български език и литература“ – 4 клас – Дейност 2 по проект „Заедно, макар и различни“

В изпълнение проект BG05M2OP00019-3.12-0001-C01 „Заедно, макар и различни“ – Дейност 2, на 29.05.2023 г. се проведе състезание „Знам и мога“ – „Език свещен“ със група „Български език и литература“ – 4 клас. В състезанието взеха участие 2 отбора. В организацията и провеждането му се включиха и  родители на ученици от групата. Отборите показаха знания в отговорите, което е доказателство за преодоляване на пропуски в знанията им по български език и литература, което е и гарант за по-високи резултати при НВО. След приключване на състезанието на учениците от групата бяха раздадени грамоти и книги-художествена литература от г-н Йончев ръководител на групата.


Изпълнение на проект „Заедно, макар и различни“; по процедура „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“ –  Дейност 5 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Връстници обучават връстници“.

     След изпълнението на Модул 1“ “Превенция на агресивното поведение в училище“, от 9 до 11 юни 2023г. в „Парк хотел Стратеш“, град Ловеч се проведе Модул 2.  Обучението беше прието от учениците от 8 до 11 клас като предизвикателство, страхотно, полезно и поучително, а психолозите – обучители  Йордан Танковски и Донка Андонова определени като изключителни професионалисти. Определеното време в програмата минаваше неусетно, обсъждаха се и даваха решения по редица наболели въпроси. Обучени бяха 20 ученика, които усвоиха методики и умения за обучение на свои връстници – ученици по метода „Пиър ту пиър“. Следва връчване на сертификати и практическото приложение на наученото.

 


Изпълнение на проект „Заедно, макар и различни“; по процедура „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“ –  Дейност 4 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“.

     След изпълнението на Модул 1“ Информационен модул по здравнообразователна тема“, от 21 до 23 април 2023г. в „Парк хотел Рибарица“ се проведе Модул 2 от обучението. Обучителите Йордан Танковски и Донка Андонова  бяха определени от родителите като изключителни професионалисти. Определеното време в програмата минаваше неусетно, обсъждаха се и даваха решения на редица наболели въпроси сред родителите. Обучиха се 20 родители, които усвоиха методики и умения за обучение на ученици по метода „Пиър ту пиър“. Следва практическото приложение на наученото.


В изпълнение проект BG05M2OP00019-3.12-0001-C01 „Заедно, макар и различни“ – Дейност 2, на 11.05.2023 г. се проведе състезание „Знам и мога“ – „Език свещен“ със група „Български език и литература“ – 7 клас. В състезанието взеха участие 2 отбора. В организацията и провеждането му се включиха и  родители на ученици от групата. Отборите показаха знания в отговорите, което е доказателство за преодоляване на пропуски в знанията им по български език и литература, което е и гарант за по-високи резултати при НВО, мотивация да продължат образованието си в по-горни класове. След приключване на състезанието на учениците от групата бяха раздадени грамоти и книги-художествена литература от г-н Антон Шуманов – Директор на СУ „Д-р Петър Берон“ – Бенефициент на проекта.


Видео по проект „Заедно макар и различни“ по случай 3 март в с. Телиш


Видео по Проект  „Традиции и занаяти“ по проект „Заедно ,макар и различни,“ с финансовата подкрепа на МИГ „Карлуковски карст“


Обявление за подбор на ПСИХОЛОГ и МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ по проект „Заедно, макар и различни“

Обявление за психолог по проект „Заедно макар и различни“


Обявление за подбор на ПСИХОЛОГ по проект „Заедно, макар и различни“

Обявление за психолог по проект „Заедно макар и различни“


Обявление от 03.05.2022 година за подбор на ПСИХОЛОГ по проект „Заедно, макар и различни“

Обявление за психолог по проект „Заедно, макар и различни“

Приложение 1

Приложение 2


 

Покана от 05.05.2022 година за предоставяне на оферти по проект „Заедно, макар и различни“ за закупуване на материали

Свали материалите оттук

 


Средно училище „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг кандидатства по процедура „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“.
На 01.04.2022 г. е подписан Договор BG05M2OP001-3-012-0001-C01 за изпълнение на проекта „Заедно, макар и различни“.
Срок за изпълнение на проекта е 01.04.2022 – 31.12.2023 г.
Бенефициент е СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг, с директор Антон Шуманов и партньор ДГ „Снежанка“ с.Рупци, с директор Гергана Камберска.
Дейностите от 1 до 5 се изпълняват от СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг.
Дейност 1 – Подобряване на материално-битовите условия в СУ „Д-р Петър Берон“, като ще се обзаведат и оборудват 4 иновативни класни стаи, което е предпоставка за равен достъп до качествено образование и намаляване на преждевременно напускащите училище ученици от маргинализираните групи.
Дейност 2 – създадени са 2 групи – 4 и 7 клас за допълнително обучение по български език и литература, с цел успешно представяне на НВО и преодоляване на образователните трудности. Целта е с допълнителните занимания да се осъществява привличане и задържане в училище и превенция на ранно напускане на образователната система.
Дейност 3 – създадени 4 клуба за допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от маргинализираните групи:
– Клуб „Толерантност“
– Клуб „Гражданско и здравно образование“ – 1 гр. 8-9 кл. и 1 гр. – 10-11 кл.
– Клуб „Традиции и занаяти“
– Клуб „Приятели“
Атрактивните занимания в клубовете ще насърчават учениците да развиват дарбите си, създавайки чувство на принадлежност към училището.
Дейност 4 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“. Включването на родителите в проектните дейности ще повиши тяхната информираност и ангажираносткъм образователния процес.
Дейност 5 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип“ Пиър ту пиър“- „Връстници обучават връстници“, за учениците от 9-11 клас на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг.
Дейностите от 6 до 9 се изпълняват от ДГ „Снежанка с. Рупци.
Дейност 6 – Подобряване на образователната среда в ДГ „Снежанка“ с. Рупци с филиали в с. Радомирци и с. Ракита – създаване на „Вълшебни стаи“.
Дейност 7 – Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
Дейност 8 – Създаване и функциониране на Клуб „От А до Я“ – с цел намален риск за отпадане на децата от детската градина и повишена мотивация на родителите за подкрепа и сътрудничество при обучението и възпитанието на децата.
Дейност 9 – Въвеждане на нови форми на интеркултурно образование в ДГ „Снежанка“ с. Рупци и филиали в с. Радомирци и с. Ракита – съхраняване на културната идентичност на децата, създаване на условия и възможности за стимулиране постиженията на даровити деца в различни направления.

Изпълнение на проект „Заедно, макар и различни“; по процедура „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“ – Дейност 4 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“.

След изпълнението на първи етап – Оценка на нуждите от обучения на ученици и родители, извършена от психолога Йордан Танковски и представен аналитичен доклад се премина към втори етап на дейността. Обучението по Модул 1“ Информационен модул по здравнообразователна тема“ се проведе от 15 до 17 юли 2022г. в „Парк хотел Троян“, град Троян. Обучението учители-родители, беше прието като предизвикателство страхотно, полезно и поучително, а психологът – обучител Йордан Танковски определен като изключителен професионалист. Обучени бяха 20 родители и учители, които усвоиха методики и умения за обучение на ученици по метода „Пиър ту пиър“. Следва изпълнението на Модул 2.

В изпълнение на Дейност 1-  Подобряване на материално-битовите условия в СУ „Д-р Петър Берон“  по Договор №BG05M2OP001-3.012-0001-C01, проект „Заедно, макар и различни“ , беше извършен ремонт, обзавеждане и оборудване  на 4 иновативни класни със съвременни технологии. Оборудването и обзавеждането на тези стаи е предпоставка за равен достъп до качествено образование  и намаляване на преждевременно напускащите училище ученици от маргинализираните групи и отпадането им от образователната система. Учениците учат, общуват и творят чрез внедрените дигитални технологии. Оборудваните и обзаведени стаи се използват от учениците, включени в дейностите по проекта и от техните родители.Чрез промяната на визуалната среда се променя и усещането на учители, ученици и родители, повишава се удовлетвореността и мотивацията за учене, намалява се стреса и умората.

Изпълнение на Дейност 5 по проект „Заедно, макар и различни“ – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата „Пиър ту пиър“ – Връстници обучават връстници“

 Изпълнение на проект „Заедно, макар и различни“; по процедура „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“ –  Дейност 5 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Връстници обучават връстници“.

     След изпълнението на първи етап – Оценка на нуждите от обучения на ученици и родители, извършена от психолога Йордан Танковски  и представен аналитичен доклад се премина към втори етап на дейността.  Обучението по Модул 1 “Превенция на агресивното поведение и училище“ се проведе от 18 до 20 ноември 2022г. в „Парк хотел Стратеш“, град Ловеч. Обучението беше прието от учениците от 8 до 11 клас като предизвикателство, страхотно, полезно и поучително, а психолозите – обучители  определени като изключителни професионалисти. Обучени бяха 20 ученика, които усвоиха методики и умения за обучение на свои връстници – ученици по метода „Пиър ту пиър“. Следва изпълнението на Модул 2, очакван с изключително нетърпение.