СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Проект „Заедно, макар и различни“

 

Средно училище  „Д-р Петър Берон“ – гр.Червен бряг, кандидатства по процедура „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“.

            На 01.04.2022 г. е подписан Договор BG05M2OP001-3-012-0001-C01 за изпълнение на проекта „Заедно, макар и различни“.

            Срок за изпълнение на проекта е 01.04.2022 – 31.12.2023 г.

            Бенефициент е СУ „Д-р Петър Берон“- гр.Червен бряг , с директор Антон Шуманов  и партньор ДГ „Снежанка“- с. Рупци, с директор Гергана Камберска.

            Дейности по изпълнение на проекта от страна на бенефициента са:

             Дейност 1 –  Подобряване на материално-битовите условия  в СУ „Д-р Петър Берон“ , като ще се обзаведат и оборудват 4 иновативни класни стаи, което е предпоставка за равен достъп до качествено образование и намаляване на преждевременно напускащите училище ученици от маргинализираните групи.

             Дейност 2 –  създадени са 2 групи – 4 и 7 клас за допълнително обучение по български език и литература, с цел успешно представяне на НВО и преодоляване на образователните трудности.Целта е с допълнителните занимания да се осъществява привличане и задържане в училище и превенция на ранно напускане на образователната система.

            Дейност 3 –  създадени 4 клуба за допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от маргинализираните групи:

  • Клуб „Толерантност“
  • Клуб „Гражданско и здравно образование“ – 1 гр. 8-9 кл. и 1 гр. – 10-11 кл.
  • Клуб „Традиции и занаяти“
  • Клуб „Приятели“

            Атрактивните занимания в клубовете ще насърчават учениците да развиват дарбите си, създавайки чувство на принадлежност към училището.

            Дейност 4 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“. Включването на родителите в проектните дейности ще повиши тяхната информираност и ангажираност към образователния процес.

            Дейност 5  – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип“ Пиър ту пиър“- „Връстници обучават връстници“ , за учениците от 9-11 клас на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг.

            Дейностите по проект „Заедно, макар и различни“ ще осигурят по-добри условия за ранно интегриране в образователната система на учениците от маргинализираните групи, осигуряване на условия до качествено образование, по-добри възможности  и подходящи условия за възпитателни занимания в мултикултурна среда.