СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Проект „Заедно, макар и различни“

 

Средно училище „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг кандидатства по процедура „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“.
На 01.04.2022 г. е подписан Договор BG05M2OP001-3-012-0001-C01 за изпълнение на проекта „Заедно, макар и различни“.
Срок за изпълнение на проекта е 01.04.2022 – 31.12.2023 г.
Бенефициент е СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг, с директор Антон Шуманов и партньор ДГ „Снежанка“ с.Рупци, с директор Гергана Камберска.
Дейностите от 1 до 5 се изпълняват от СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг.
Дейност 1 – Подобряване на материално-битовите условия в СУ „Д-р Петър Берон“, като ще се обзаведат и оборудват 4 иновативни класни стаи, което е предпоставка за равен достъп до качествено образование и намаляване на преждевременно напускащите училище ученици от маргинализираните групи.
Дейност 2 – създадени са 2 групи – 4 и 7 клас за допълнително обучение по български език и литература, с цел успешно представяне на НВО и преодоляване на образователните трудности. Целта е с допълнителните занимания да се осъществява привличане и задържане в училище и превенция на ранно напускане на образователната система.
Дейност 3 – създадени 4 клуба за допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от маргинализираните групи:
– Клуб „Толерантност“
– Клуб „Гражданско и здравно образование“ – 1 гр. 8-9 кл. и 1 гр. – 10-11 кл.
– Клуб „Традиции и занаяти“
– Клуб „Приятели“
Атрактивните занимания в клубовете ще насърчават учениците да развиват дарбите си, създавайки чувство на принадлежност към училището.
Дейност 4 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“. Включването на родителите в проектните дейности ще повиши тяхната информираност и ангажираносткъм образователния процес.
Дейност 5 – Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип“ Пиър ту пиър“- „Връстници обучават връстници“, за учениците от 9-11 клас на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг.
Дейностите от 6 до 9 се изпълняват от ДГ „Снежанка с. Рупци.
Дейност 6 – Подобряване на образователната среда в ДГ „Снежанка“ с. Рупци с филиали в с. Радомирци и с. Ракита – създаване на „Вълшебни стаи“.
Дейност 7 – Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес
Дейност 8 – Създаване и функциониране на Клуб „От А до Я“ – с цел намален риск за отпадане на децата от детската градина и повишена мотивация на родителите за подкрепа и сътрудничество при обучението и възпитанието на децата.
Дейност 9 – Въвеждане на нови форми на интеркултурно образование в ДГ „Снежанка“ с. Рупци и филиали в с. Радомирци и с. Ракита – съхраняване на културната идентичност на децата, създаване на условия и възможности за стимулиране постиженията на даровити деца в различни направления.