СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

В изпълнение проект BG05M2OP00019-3.12-0001-C01 „Заедно, макар и различни“ – Дейност 2, на 11.05.2023 г. се проведе състезание „Знам и мога“ – „Език свещен“ със група „Български език и литература“ – 7 клас. В състезанието взеха участие 2 отбора. В организацията и провеждането му се включиха и  родители на ученици от групата. Отборите показаха знания в отговорите, което е доказателство за преодоляване на пропуски в знанията им по български език и литература, което е и гарант за по-високи резултати при НВО, мотивация да продължат образованието си в по-горни класове. След приключване на състезанието на учениците от групата бяха раздадени грамоти и книги-художествена литература от г-н Антон Шуманов – Директор на СУ „Д-р Петър Берон“ – Бенефициент на проекта.