СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Проект „Твоят час“ в СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

Участие в проекта „Твоят час” през 2017/2018 г.

От началото на 2016/2017  учебна година в СУ „Д-р Петър Берон” стартира  проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

Работата по проекта продължава и през учебната 2017/2018 година.

Основна цел на проекта е:

Създаване на условия за повишаване потенциала на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни /мултимедийни/ продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Във връзка с проучване нуждите и желанията на децата за работа в дейности по проекта  в СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг се проведе анкета с учениците от І до ХІІ  клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения и 13 групи по интереси. Общият брой на групите е 16.

Основните дейности по проекта са:

 1. Разработване и изпълнение на училищни програми „Твоят час“, включващи: училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения  на учениците;  дейности за  преодоляване на обучителни  затруднения; дейности по интереси за развитие на творческите  способности на учениците; участие в междуучилищни дейности; работа с родители и настойници и организиране и провеждане на публични изяви на учениците;
 1. Създаване на модел за обществен мониторинг с участието на родителите на учениците;
 2. Информиране и публичност;
 3. Организация и управление на проекта.

Изборът на извънкласни дейности в училищата, се подпомага от разработена за целите на проекта електронна платформа за предлаганите от физически и юридически лица и необходимите за училището извънкласни дейности на територията на съответното населено място и/или регион.  Достъпът до електронна платформа, е чрез адрес http://tvoyatchas.mon.bg/ Управлението и отчитането на дейностите  по проекта,  изпълнявани от училищата и регионалните управления на образованието, се извършва по електронен път чрез информационната система на проекта.


За 2017/2018 г. бяха сформирани следните групи:

 1. English Around the World
 2. Read, write and play in English
 3. Бит и творчество
 4. Български език и литература за вас учениците
 5. Здраве от природата
 6. Картина
 7. Клуб Друзей России
 8. Малки предприемачи в действие
 9. Математика за всеки
 10. Математика
 11. Млад еколог
 12. Моделиране, творчество, игри, памет
 13. Народно пеене
 14. Училищен интериор и екстериор
 15. Хайде на хорото
 16. Четем, пишем и общуваме