СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Уважаеми родители,

Избирайки СУ „Д-р Петър Берон” град Червен бряг за Вашето дете, Вие правите правилния избор.

Училището е на целодневна организация на обучение. В него работят 66 преподаватели, чиято подготовка, квалификация и опит са посветени на успеха на учениците.

През учебната 2023/2024 година се обучават 734 ученици, в 34 паралелки. Има сформирани 15 групи ЦОУД. Обучението се извършва в две бази, в които има 40 класни стаи, 3 специализирани кабинета по ИТ, 2 кабинета по английски език, 2 кабинета по музика, 2 физкултурни салона, стая по интереси, лекарски кабинет.

Чрез създаването на интересна и стимулираща среда се стремим да създадем и насърчим личната мотивация за постигане на добри резултати в обучението. 

За тази учебна година има създадени  14 групи за Занимания по интереси – национално финансиране.

През 2021 г. училището ни е определено за иновативно. Чрез прилагане на иновативни форми и методи на работа ще се повиши качеството на образование т.е. ще има по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.

Много ученици, които разчитат на добра подготовка за кандидатстване след 7 клас, предпочитат СУ „Д-р Петър Берон”. Същата тенденция нагоре показват и резултатите от ДЗИ и от кандидатстудентските кампании.

Възпитаници на училището се представят отлично на областни и национални състезания и олимпиади в природонаучните дисциплини, в хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

Учебното заведение е привлекателно, защото предлага качество и сигурност, равен достъп и условия за развитие, комфортна среда и добра материална база.

Наред с високо качество на образованието, училището осигурява и различни възможности за занимания по интереси. Ученици и учители работят по проекти, спортуват в училищните отбори по волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика. 

Всеки учител си поставя високи цели за изграждане и поддържане на иновационна среда, която да захранва с енергия и идеи училищната система, така че тя да отговаря на динамично променящите се изисквания на обществото.
Училището ни е с традиции и правила. Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците.

Нека всички ние – ръководство, учители и родители да обединим усилия и всяко дете, избрало СУ „Д-р Петър Берон” да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование!