СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

 

В изпълнение на Дейност 1-Подобряване на материално-битовите условия в СУ „Д-р Петър Берон“  по Договор №BG05M2OP001-3.012-0001-C01, проект „Заедно, макар и различни“ , беше извършен ремонт, обзавеждане и оборудване  на 4 иновативни класни със съвременни технологии. Оборудването и обзавеждането на тези стаи е предпоставка за равен достъп до качествено образование  и намаляване на преждевременно напускащите училище ученици от маргинализираните групи и отпадането им от образователната система. Учениците учат, общуват и творят чрез внедрените дигитални технологии. Оборудваните и обзаведени стаи се използват от учениците, включени в дейностите по проекта и от техните родители.Чрез промяната на визуалната среда се променя и усещането на учители, ученици и родители, повишава се удовлетвореността и мотивацията за учене, намалява се стреса и умората.

проект Заедно, макар и различни“ ДЕЙНОСТ 5 „Връстници обучават връстници“