СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПАРТНЬОРИ

по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг-Искър“   – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“

Във връзка кандидатстване на СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи и кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг-Искър“   – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ на ОПНОИР, партньорството с поне една детска градина на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, училище на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ или юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ е задължително.

Допустимите партньори задължително следва да имат седалище и адрес на управление на територията на „МИГ Карлуковски карст-Червен бряг – Искър“ и да реализират дейностите по проекта в същата територия.

ВАЖНО: Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), следва да са регистрирани и действащи на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър,  най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегии за ВОМР с многофондово финансиране преди 31.08.2017 г.

В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

ЮЛНЦ – партньори по настоящата процедура попълват наред с другите декларации и декларация за разграничаване на икономическата от неикономическата дейност (Приложение V).

Допустимите партньори по настоящата процедура могат да участват в повече от едно проектно предложение по мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ към стратегия за ВОМР стига да имат достатъчен капацитет за това. Посоченото обстоятелство се проверява на етап административно съответствие и допустимост.

Необходимо е кандидатите за партньори да опишат своя капацитет  за изпълнение на заложените дейности в съответните направления като партньор.

При проявено желание, моля депозирайте Вашите документи в канцеларията на СУ „Д-р Петър Берон“ , ул. „Тома Петков“ №25  или на e-mail: p_beron@abv.bg

Лице за контакт: Мариана Георгиева–Зам.директор АСД,

e-mail: m_georgieva_64@abv.bg

Срок за подаване на документи: до 26 май 2020 г.