СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Планове

Комисии в помощ на ръководството за управление на учебно-възпитателния процес 2022/2023 г.

Дневен режим на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг 2022/2023 г.

Годишен план на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг 2022/2023 г.

План за квалификация на педагогическите кадри СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг 2022/2023 г.

Правила за провеждане на квалификационната дейност 2021/2022 г.

План за работа на методическите обединения при СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг 2021/2022 г.

План за работата на педагогическия съвет на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг 2022/2023 г.

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище 2022/2023 г.
План комисия по БДП към СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг 2022/2023 г.

План за действие за изпълнение на стратегията за развитие на су“д-р петър берон“ гр. червен бряг за учебната 2022-2023 година

План за защите при бедствия 2022/2023 година